Bedrijven ervaren steeds meer druk om hun financiële doelen naar beneden bij te stellen, in ruil voor meer aandacht voor hun impact op de samenleving. Maar hoe creëert u een goede balans tussen deze twee zaken? Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die dit op een succesvolle manier doen een ‘dual-purpose playbook’ hebben. Daarin is een commitment aan zowel economische als sociale waarde in de kernwaarden van de organisatie opgenomen.

Wilt u het met uw organisatie financieel goed doen, maar ook goed doen voor de maatschappij en uw medewerkers? Dan focust u zich voor het grootste succes op vier pijlers:

  • Leg doelstellingen vast en monitor vooruitgang;
  • Structureer uw organisatie;
  • Personeelsbeleid en socialiseren van werknemers;
  • Toon dual-minded leiderschap.

Bedrijven ervaren steeds meer druk om hun financiële doelen naar beneden bij te stellen, in ruil voor meer aandacht voor hun impact op de samenleving. Maar hoe creëert u een goede balans tussen deze twee zaken? Klik om te Tweeten

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

MVO-ondernemen-grouve

People-Planet-Profit. Bron: Pixabay

Bedrijven worden bijna gedwongen te veranderen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen vanaf de zijlijn is niet langer genoeg. De druk komt uit verschillende hoeken, zoals een toenemende maatschappelijke ongelijkheid en de mogelijke gevolgen van klimaatverandering. Ook beleggers en investeerders zien dat korte termijn winstgevendheid en duurzaamheid op de lange termijn soms conflicterend zijn. Dit zijn enkele redenen waarom een groeiend aantal leiders zowel financiële als sociale doelen in hun organisatie omarmen.

Het veranderen van het DNA van een organisatie is echter buitengewoon moeilijk. In de praktijk blijkt namelijk vaak dat winstgevendheid prevaleert boven sociale doelen. Voor een goede balans tussen zowel financiële als sociale doelen moet u het bestaande bedrijfsmodel aanpassen. Succesvolle ‘dual-purpose’-bedrijven kiezen vaak voor een hybride organisatiestructuur, op basis van vier pijlers. Zo heeft u als leider vier krachtige tools in handen om conflicten tussen sociale en financiële doelen beter te managen. We lichten deze vier onderwerpen nader toe.

1. Leg doelstellingen vast en monitor vooruitgang

prestaties-monitoren

Bron: Pixabay

Dual-purpose bedrijven moeten zowel financiële als sociale doelen stellen en de prestaties op beide vlakken actief en permanent monitoren.

Dual-purpose bedrijven moeten zowel financiële als sociale doelen stellen en de prestaties op beide vlakken actief en permanent monitoren. Klik om te Tweeten

Doelen stellen

Goed geconstrueerde doelen zijn essentieel: ze communiceren wat belangrijk is en benadrukken wat wel en wat niet werkt. Deze doelen gaan verder dan louter ambities.

Bewaking van de voortgang

Net zo belangrijk als het stellen van doelen, is het identificeren en aanpassen van key performance indicators (KPI’s) om de prestatie specifieke doelen te meten, zowel financieel als sociaal. Hoewel het vaak heel duidelijk is hoe verkoop, omzetgroei en rendementen te berekenen, is dat voor veel sociale doelen vaak een stuk lastiger. Toch is het goed mogelijk om ook sociale KPI’s succesvol in te stellen.

2. Structureer uw organisatie

Het is vrijwel onmogelijk om op zowel financieel als sociaal gebied op de lange termijn te slagen, als uw organisatie niet ontworpen is om beide doelen te ondersteunen. Denk daarom na over welke organisatorische activiteiten economische waarde creëren en welke sociale waarde creëren. Hoe hebben deze activiteiten betrekking op elkaar? Hoe gaat u ze proberen in balans te krijgen?

Afstemming van activiteiten en organisatiestructuur

Sommige activiteiten creëren op hetzelfde moment sociale én economische waarde. Andere creëren vooral financiële of juist sociale waarde. Voor activiteiten die beide soorten waarde creëren is een geïntegreerde organisatiestructuur meestal logisch. In andere gevallen worden de activiteiten het beste afzonderlijk gemanaged.

Creëer ruimte voor onderhandeling

Bij verschillende doelen ontstaat toch vaak wrijving tussen de sociale en financiële belangen. Wees u hiervan bewust en zorg ervoor dat er ruimte is voor onderhandeling over beide doelen.

TIP: Heeft iedereen binnen uw bedrijf aandacht voor de strategie?

3. Personeelsbeleid en socialiseren van werknemers

personeelsbeleid

Bron: Pixabay

Een focus op twee doelen in het DNA van een organisatie inbedden, vereist een personeelsbestand met mensen met gedeelde waarden, gedrag en processen. De juiste mensen aannemen en hen in de organisatie socialiseren is daarbij van cruciaal belang.

Een focus op twee doelen in het DNA van een organisatie inbedden, vereist een personeelsbestand met mensen met gedeelde waarden, gedrag en processen. Klik om te Tweeten

In dienst nemen

Medewerkers in een bedrijf met dubbele doelen zijn vaak erg succesvol als zij zichzelf ook identificeren met zowel de zakelijke als sociale missie van een organisatie. Dual-purpose bedrijven huren wel vaak gespecialiseerd talent in, waardoor ze op elk gebied profiteren van hun expertise en netwerken. Waak er hierbij wel voor dat deze aanpak eerder kan leiden tot conflicten tussen medewerkers die elkaar niet begrijpen en andere normen en waarden hebben.

Socialisatie

Na het aannemen van nieuwe medewerkers is het belangrijk dat zij begrijpen welke financiële en sociale doelen de organisatie heeft. Hoe zij zelf actief kunnen bijdragen aan deze doelen, is onderdeel van het socialisatieproces. Manieren om dit te doen zijn bijvoorbeeld bedrijfsbrede evenementen, zoals jaarlijkse algemene vergaderingen en retraites waar dubbele doelen en waarden worden uitgelegd, besproken, beoordeeld en in perspectief geplaatst. Gerichte trainingen geven vooral gespecialiseerde werknemers duidelijk inzicht in de onderlinge verbondenheid van inkomstengenererende en sociale-waardecreërende activiteiten.

Creëer een omgeving waarin mensen zich veilig voelen om opbouwende kritiek te leveren. Moedig het vragen stellen bij werknemers aan. Wanneer werknemers veranderingen in processen zien als resultaat van deze discussies, weten ze dat wat ze zeggen wordt gewaardeerd. Ook promoties van medewerkers zijn belangrijk als blijk van waardering.

TIP: How asking for help can boost your work and career

4. Toon dual-minded leiderschap

Leiders moeten de spanningen beheren die onvermijdelijk opduiken op weg naar het bereiken van dubbele doelen. Er zijn bijvoorbeeld uiteenlopende meningen over hoe de doelen te bereiken en de verdeling van financiële middelen. U als leider speelt een grote rol in zowel het bevestigen als beschermen van de financiële en sociale doelen. U kunt eventuele spanningen op tijd en proactief managen.

Neem beslissingen

Strategische beslissingen belichamen dubbele doelen. Terwijl doelen de ambities weerspiegelen, zijn beslissingen een concreet bewijs in de stappen naar het daadwerkelijk bereiken van specifieke doelen.

TIP: De juiste strategie kiezen en uitvoeren doe je zo

Betrek het management

In succesvolle dual-purpose bedrijven, zijn de bestuursleden bewakers van het dubbele doel. Diversiteit in het management is belangrijk om de aandacht van de organisatie op beide doelen te vestigen. Aan de andere kant verhoogt dit wel het risico op conflicten, omdat mensen vaak verschillende perspectieven hebben. De sleutel naar succes is hierbij om een voorzitter of uitvoerend directeur te hebben, die de kloven tussen twee groepen met verschillende belangen kan overbruggen. Door regelmatig met elkaar te overleggen en informatie te delen, ontstaat vaak wederzijds begrip.

In succesvolle dual-purpose bedrijven, zijn de bestuursleden bewakers van het dubbele doel. Diversiteit in het management is belangrijk om de aandacht van de organisatie op beide doelen te vestigen. Klik om te Tweeten

Conclusie

Een toenemend aantal bedrijven houdt zich bezig met sociale doelen en verankeren deze in hun organisatie. Doe concessies bij onvermijdelijke spanningen tussen verschillende belangen. Succes is waarschijnlijker wanneer leiders hun medewerkers en het management direct aanspreken. Wanneer u rekening houdt met de bovengenoemde pijlers binnen een dual-purpose organisatie, heeft u alvast een goede start en grote kans van succes op zowel financieel als sociaal vlak.

Share This